Ainias Smith

Ainias Smith

  • WR Texas A&M
  • Senior
  • #48
  • 5'10"
  • 190lbs
  • Prospect
  • Southeastern